Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1  Definities
1. Myra Hekman, gevestigd te Landsmeer, KvK-nummer 72200804, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer. Myra Hekman is de handelsnaam en is onderdeel van het bedrijf Study Better, waarvan Myra Hekman eveneens de eigenaar is.
2. Opdrachtgever: de persoon of het bedrijf dat een overeenkomst aangaat met Myra Hekman.
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Myra Hekman en de Opdrachtgever.
4. Werkzaamheden: de werkzaamheden die Myra Hekman in opdracht van de Opdrachtgever uitvoert.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van derden die door opdrachtnemer voor de opdracht kunnen worden ingeschakeld.
3. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn hierbij niet van toepassing.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 – Offertes
1. Offertes worden via de mail verstuurd. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
2. Indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat er een verschrijving of duidelijke vergissing in de offerte staat, kan de opdrachtnemer niet aan haar offerte worden gehouden.
3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 – Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Op de overeenkomst staat het afgesproken uurtarief van de opdrachtnemer exclusief btw vermeld. Mochten overige kosten nodig zijn, zal dat worden vermeld. Gemaakte (on)kosten komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen apart worden gefactureerd.
3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het uurtarief van opdrachtnemer berekend. Wanneer meer uren nodig zijn dan vooraf overeengekomen om de opdracht succesvol uit te voeren, zal Myra Hekman dit tijdig aan de opdrachtgever kenbaar maken. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer op basis van daadwerkelijk gewerkte uren.
4. Meerwerk zal nooit zonder goedkeuring van opdrachtgever worden uitgevoerd en wordt gefactureerd op basis van het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer.
5. De overeengekomen tarieven bij het aangaan van de overeenkomst zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde uurtarief. De opdrachtnemer heeft het recht de tarieven jaarlijks aan te passen, per 1 januari of wanneer omstandigheden dit vergen. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van aangepaste tarieven.
6. De opdrachtgever ontvangt per vier weken een factuur van de gemaakte uren op basis van het afgesproken uurtarief van de opdrachtnemer of de overeengekomen totaalprijs.
7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen te zijn voldaan, tenzij door beide partijen anders is overeengekomen.
8. Indien de opdrachtgever de betaling niet binnen 14 kalenderdagen heeft voldaan, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, zonder verdere ingebrekestelling.
9. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 – Informatieverstrekking opdrachtgever en uitvoering overeenkomst
1. Opdrachtgever levert alle revelante informatie voor uitvoering van de opdracht tijdig aan de opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook wanneer deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Opdrachtgever dient opdrachtnemer alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn om de overeenkomst optimaal uit te voeren.
5. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
6. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
7. Opdrachtnemer is niet gehouden werkzaamheden uit te voeren welke in strijd zijn met haar professionaliteit, een recht van derden of een wettelijke plicht.
8. Alle werkzaamheden vinden plaats vanuit de locatie van opdrachtnemer, wanneer werkzaamheden op locatie van opdrachtgever worden uitgevoerd (na overleg), wordt ook gebruik gemaakt van de faciliteiten van de opdrachtgever.
9. Opdrachten met een deadline, worden door de opdrachtgever tijdig aangeboden. De opdrachtnemer zal beoordelen of de deadline haalbaar is.

Artikel 6 – Wijziging en annulering van de overeenkomst
1. Wanneer tijdens uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen in overleg de overeenkomst aan.
2. Wanneer de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan de afgesproken deadline worden beïnvloed. In dat geval laat de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever weten.
3. Indien de facturen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft opdrachtnemer het recht om te stoppen met de werkzaamheden totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Een verlate levering kan in dit geval niet aan opdrachtnemer worden tegengeworpen.
4. Annulering van de overeenkomst door opdrachtgever is enkel via email mogelijk. Indien de overeenkomst wordt ontbonden binnen 14 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden,  is opdrachtnemer gerechtigd een vergoeding te vorderen van 30% van de offerteprijs.
5. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden wanneer de werkzaamheden zijn aangevangen, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
– In geval van een ad hoc klus worden de gehele kosten in rekening gebracht bij annulering.
– Pakketten kennen een proefperiode van 1 kalendermaand, waarin het pakket kosteloos kan worden geannuleerd.
Na de proefperiode loopt het pakket voor de overeengekomen duur. Het pakket kan na de minimumlooptijd worden opgezegd met een opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand.

Artikel 7 – Overmacht
1. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden, waardoor opdrachtnemer haar werkzaamheden tijdelijk niet kan uitvoeren, worden de verplichtingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid schade
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals geadviseerd door opdrachtnemer.
5. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De opdrachtgever bevestigt dat alle stukken die aan opdrachtnemer worden geleverd eigendom zijn van de opdrachtgever en sluit hiermee alle aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit.
6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar opdrachtgever zich aan dient te houden bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
7. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel dat door opdrachtnemer in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde werkzaamheden.

Artikel 9 – Klachten
1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht via email gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Zij streeft ernaar binnen 14 kalenderdagen na ontvangst op klachten te reageren.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom
1. De rechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en eventueel gemaakte content berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever niet toegestaan het materiaal zonder toestemming van opdrachtnemer te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen.
2. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
3. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
4. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever opdrachtnemer toestemming beeldmateriaal te gebruiken voor o.a. vormgeving van documenten & social media. Is dit niet gewenst, dan dient de opdrachtgever dit bij aangaan van de overeenkomst aan te geven.

Artikel 11 – Bijzondere bepalingen
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 12 – Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden & op de samenwerkingsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Geschillen met betrekking tot de overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Myra Hekman gevestigd is.  
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.